Onze ambitie

About us
Voor de komende jaren hebben wij een aantal kernwaarden gesteld die van belang zijn voor de competenties en het gedrag van onze medewerkers:
 • Verbinding
  zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid
 • Inspiratie
  motiverend om het beste uit zichzelf te halen
 • Vertrouwen
  een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt
 • Ambitie
  uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door:
 • We focussen met name op de kwaliteit van het onderwijs;
 • We streven ernaar de Liefde van Jezus mee te geven aan de kinderen. Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie;
 • We geven ruimte voor ontwikkeling voor personeel en kinderen;
 • We streven naar synergie door samenwerking zowel binnen de eigen vereniging als daarbuiten;
 • Solidariteit vinden we een kernwoord dat past bij onze organisatie.

Strategische thema's

Identiteit: herkenbaarheid, geen vanzelfsprekendheid

 1. Onze christelijke identiteit is zichtbaar in de dagelijkse schoolpraktijk
 2. Ieder kind is een uniek schepsel van God en daarom bieden we een breed onderwijsprogramma aan, zodat ieder kind zich kan vormen en zijn of haar specifieke vaardigheden kan ontwikkelen.
 3. Samen met ouders en kinderen willen we de christelijke identiteit vormgeven door middel van het vieren van feesten.

Onderwijs: passend en optimaal

 1. Onze leeropbrengsten zijn ambitieus geformuleerd.
 2. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal.  
 3. Ons handelen is doelgericht: de leerkracht en de leerling formuleren korte- en langetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotionele functioneren. De leerkracht analyseert en evalueert in samenspraak met de leerling en ouders de opbrengsten in een cyclus van planmatig handelen.
 4. De samenwerking tussen leerling, ouders, leerkracht en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.

Kwaliteit: ambitieus en resultaatgericht met aandacht voor welbevinden

 1. Op bovenschools en schoolsniveau wordt er duurzaam, cyclisch en ontwikkelingsgericht gewerkt aan het behaalde en gewenste resultaat van de verschillende kwaliteitsonderdelen. We werken met een kwaliteitssysteem vormgegeven op basis van de strategische thema’s.
 2. Ieder jaar stellen we aan de hand van het strategisch beleidsplan en de schoolplannen doelen vast voor het komende schooljaar.

Personeel: professionaliteit met passie

 1. Binnen VPCO Putten zijn we gepassioneerde professionals, die zich eigenaar weten van de schoolontwikkeling en gemotiveerd zijn om nieuwe ontwikkelingen vorm en inhoud te geven.
 2. We versterken het onderwijskundig vakmanschap van de collega´s door voortdurende professionalisering. Zo zijn de medewerkers competent en gekwalificeerd. 
 3. Hiernaast voelen collega´s zich gekend en stimuleren we talentontwikkeling en zoeken we hiervoor samen naar mogelijkheden.

Educatieve partners: goed onderwijs maken we alleen samen

 1. VPCO Putten neemt op een duurzame en actieve wijze deel aan voor ons belangrijke initiatieven op lokaal niveau. Hierbij denken we in ieder geval aan BIB (Bovenbestuurlijk IB overleg), PET (Puttens Expertise Team), Cv5 (Commissie van 5, overleg binnen de 5 schoolbesturen) en VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie met alle betrokken partners als scholen, kinderdagverblijven en de gemeente Putten). 
 2. Binnen Putten zoeken we gezamenlijk (met onze betrokken partijen) naar initiatieven om passend onderwijs beter vorm te geven. Te denken valt dan aan het gezamenlijk opzetten van een taalklas en een plusklas.

Organisatie en beheer: functioneel en effectief dienstbaar

 1. VPCO Putten en onze drie scholen zijn toekomstbestendig op het gebied van onderwijs, gebouwen en de digitale leeromgeving.
 2. VPCO Putten is een vereniging met een toezichthoudend bestuur, die werkt op basis van het ‘good governance model’. Vanuit transparantie en vertrouwen ondersteunt en houdt het bestuur toezicht op de organisatie.

Zoeken